Obchodní podmínky, Roman Poláček, IČ: 72366044, se sídlem Cihlářská 12, 67801 Blansko

 1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky (dále též jen „Obchodní podmínky“) se vztahují na právní vztahy mezi Pronajímatelem a třetími osobami jako Nájemci podle „Smlouvy o nájmu dopravního prostředku“ uzavřené mezi Pronajímatelem a Nájemcem (dále též jen „Smlouva“) a tvoří nedílnou součást Smlouvy.

V případě rozporu znění Obchodních podmínek a Smlouvy mají přednost ustanovení Smlouvy. Není-li v Obchodních podmínkách stanoveno jinak, mají pojmy použité v těchto Obchodních podmínkách stejný význam, jaký je jim přisuzován ve Smlouvě.

 1. Podmínky k předání a převzetí Předmětu nájmu

Nájemce je oprávněn veškeré své vady a připomínky vztahující se k Předmětu nájmu písemně uplatnit nejpozději v předávacím protokolu sepsaném při předání Předmětu nájmu Nájemci. V případě, že Předmět nájmu nebude ve stavu umožňujícím jeho užívání podle Smlouvy, je Nájemce oprávněn převzetí Předmětu nájmu odmítnout. V případě odmítnutí Nájemce Předmět nájmu převzít se tato skutečnost zaznamená do předávacího protokolu a pokud Nájemce Předmět nájmu nepřevezme, je oprávněn od Smlouvy odstoupit.

Nájemce je povinen Předmět nájmu vrátit zpět Pronajímateli nejpozději v den a hodinu, které jsou ve Smlouvě sjednány jako okamžik ukončení nájmu a předání Předmět nájmu zpět Pronajímateli nebo nejpozději do 3 hodin po doručení výpovědi Smlouvy Nájemci podle článku 6 těchto Obchodních podmínek, a to podle toho, který z těchto okamžiků nastane dříve.

Smluvní strany se dohodly a Nájemce bere na vědomí, že prodlení Nájemce s vrácením Předmětu nájmu zpět Pronajímateli může být a bude zároveň považováno za podstatné porušení Smlouvy a držení Předmětu nájmu Nájemcem nebo třetí osobou v době prodlení s předáním Předmětu nájmu bude považováno za neoprávněné užívání cizí věci. Nájemce byl seznámen s tím, že takové jednání může být rovněž považováno za neoprávněné užívání cizí věci ve smyslu ustanovení § 207 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Prodloužení doby nájmu sjednané ve Smlouvě je možné pouze na základě písemné dohody mezi Pronajímatelem a Nájemcem, ve které Smluvní strany současně sjednají nájemné za prodlouženou dobu nájmu. Jakékoliv automatické prodlužování doby nájmu se vylučuje.

Pronajímatel je oprávněn vrátit Předmět nájmu dříve než v okamžik, který je ve Smlouvě sjednán jako okamžik ukončení nájmu a předání Předmětu nájmu zpět Pronajímateli, pouze v případě, že s tím Pronajímatel vysloví souhlas. Nedohodnou-li se Smluvní strany jinak, je v případě dřívějšího vrácení Předmětu nájmu Pronajímateli Nájemce povinen uhradit nájemné v plné sjednané výši (a Nájemce tak nemá právo na vrácení nájemného nebo jakékoliv jeho části) a nahradit Pronajímateli vícenáklady prokazatelně vzniklé Pronajímateli z důvodu dřívějšího vrácení Předmětu nájmu Nájemcem.

 1. Užívání Předmětu nájmu a péče o Předmět nájmu

Při užívání Předmětu nájmu je Nájemce povinen dodržovat všechny dopravní a jiné obecně závazné právní předpisy. Nájemce bere na vědomí, že za přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, odpovídá vždy a pouze Nájemce. Nájemce je dále povinen užívat Předmět nájmu v souladu s jeho technickými vlastnostmi a způsobem odpovídajícím veškerým právním a technickým normám a předpisům týkajícím se Předmětu nájmu a řídit se instrukcemi a doporučeními Pronajímatele.

Vedle povinností uložených Nájemci Smlouvou a/nebo obecně závaznými právními předpisy je Nájemce dále povinen:

 • plně se věnovat řízení Předmětu nájmu a sledovat situaci v provozu na pozemních komunikacích
 • přizpůsobit jízdu technickým vlastnostem Předmětu nájmu
 • přizpůsobit rychlost jízdy zejména svým schopnostem, vlastnostem Předmětu nájmu a nákladu, předpokládanému stavebnímu a dopravně technickému stavu pozemní komunikace, její kategorii a třídě, povětrnostním podmínkám a jiným okolnostem, které je možno předvídat; smí jet jen takovou rychlostí, aby byl schopen zastavit Předmět nájmu na vzdálenost, na kterou má rozhled
 • řádně o Předmět nájmu pečovat
 • vždy Předmět nájmu řádně uzamknout a neponechat v Předmětu nájmu klíče ani dokumenty vztahující se k Předmětu nájmu
 • nebude-li to vzhledem k okolnostem představovat pro Nájemce nepřiměřenou zátěž s ohledem na dostupnost hlídaného parkoviště, vždy Předmět nájmu zaparkovat na vlastní náklady na hlídaném parkovišti
 • v případě jakéhokoliv podezření na jakoukoliv závadu na Předmětu nájmu (typicky při rozsvícení kontrolky na displeji, nestandardních projevech Předmětu nájmu apod.,) ihned telefonicky kontaktovat Pronajímatele na telefonní číslo uvedené v záhlaví Smlouvy a vyčkat konkrétních instrukcí Pronajímatele
 • v případě tankování paliva do Předmětu nájmu tankovat do Předmětu nájmu výlučně bezolovnatý benzín s oktanovým číslem 95 či vyšším, které splňuje specifikace normy EN 228, a to pouze na čerpací stanici, která je držitelem ochranné známky Pečeť kvality motorových paliv na čerpacích stanicích, jejichž seznam je zveřejněn na www.dobrapumpa.cz
 • vrátit Pronajímateli Předmět nájmu vždy s plnou natankovanou nádrží
 • vrátit Předmět nájmu pronajímateli čisté

Nájemce není oprávněn a nesmí:

 • řídit Předmět nájmu pod vlivem alkoholu, omamných látek, léků nebo jiných látek, které mohou přivodit sníženou schopnost vnímání a reakce
 • přenechat řízení Předmětu nájmu osobě, která je pod vlivem alkoholu, omamných látek, léků nebo jiných látek, které mohou přivodit sníženou schopnost vnímání a reakce
 • svěřit Předmět nájmu do dispozice a přenechat řízení Předmětu nájmu jiné osobě, než která je výslovně jako možný řidič uvedena ve Smlouvě
 • účastnit se s Předmětem nájmu motoristických závodů a soutěží
 • používat Předmět nájmu při soukromých nebo testovacích jízdách na nezpevněných površích nebo uzavřených okruzích, letištích apod.
 • s Předmětem nájmu provádět protáčení kol na místě, tzv. „burnout
 • s Předmětem nájmu provádět řízené smyky, tzv. „driftovat“
 • s Předmětem nájmu zapínat funkci „Launchcontrol“
 • vypínat ESP nebo zapnout režim RACE
 • používat Předmět nájmu za účelem úplatné přepravy osob nebo majetku
 • provádět na Předmětu nájmu změny nebo úpravy jakéhokoliv druhu
 • provádět jakékoli zásahy v prostoru motoru
 • používat Předmět nájmu k reklamním účelům a propagaci
 • v Předmětu nájmu kouřit
 • používat automatických myček z důvodu možnosti poškození laku karoserie
 • v Předmětu nájmu přepravovat zvířata
 • vycestovat s Předmětem nájmu do jiné země, než je uvedeno ve Smlouvě
 • použít Předmět nájmu k odtahu jiných vozidel

Pokuty za dopravní přestupky spáchané v době od převzetí Předmětu nájmu Nájemcem do jeho převzetí zpět Pronajímatelem, a dále náklady, ke kterým dojde na základě ztráty dokladů, klíčů apod., hradí vždy v plné výši Nájemce. Nájemce ručí za úhradu pokut za dopravní přestupky spáchané jakoukoli osobou, která skutečně řídila Předmět nájmu v době spáchání přestupku.

 

 1. Odpovědnost za škodu

Nájemce odpovídá v plném rozsahu Pronajímateli za škodu vzniklou na Předmětu nájmu v době od jeho převzetí do doby jeho vrácení zpět Pronajímateli. Nájemce přitom odpovídá za jakoukoliv škodu vzniklou na Předmětu nájmu, včetně např. škody vzniklé v důsledku dopravní nehody, odcizením Předmětu nájmu nebo jeho části, včetně poškození Předmětu nájmu v důsledku pokusu krádeže, krádeže, vandalismu apod.

Pronajímatel uzavřel s příslušnou pojišťovnou (pojistitelem) smlouvu o havarijním pojištění Předmětu nájmu. Smluvní strany sjednávají, že odpovědnost Nájemce hradit Pronajímateli škodu podle předchozího článku 4.1 je omezena rozsahem pojistného plnění vyplaceného příslušnou pojišťovnou Pronajímateli, tj. Nájemce není povinen hradit Pronajímateli škodu na Předmětu nájmu v rozsahu, ve kterém byla tato škoda nahrazena příslušnou pojišťovnou na základě havarijního pojištění. Vždy však spoluúčast činí 10% ceny oprav celkové škody způsobené na Předmětu nájmu. Minimální částka spoluúčasti činí 10.000 Kč. Pronajímatel vždy bez zbytečného odkladu kontaktuje pojišťovnu a sdělí jí informace o pojistné události.

Pronajímatel se zavazuje udržovat havarijní pojištění po celou dobu trvání doby nájmu podle Smlouvy. V případě požadavku Pronajímatele na náhradu škody vůči Nájemci se Pronajímatel zavazuje zpřístupnit Nájemci na jeho žádost příslušné rozhodnutí pojišťovny o vyřízení pojistné události.

Ve vztahu ke škodě na Předmětu nájmu se Smluvní strany dále dohodly, že za obvyklé opotřebení nebude považováno a za škodu na Předmětu nájmu tak bude považováno rovněž:

 • jakékoliv opotřebení laku v době trvání nájmu
 • opotřebení pneumatik nad míru dohodnutou v protokolu o předání Předmětu nájmu Nájemci
 • poškození interiéru
 • poškození pneumatik

Pronajímatel dále ve vztahu k Předmětu nájmu uzavřel s příslušnou pojišťovnou (pojistitelem) smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem Předmětu nájmu a zavazuje se udržovat toto pojištění po celou dobu trvání nájmu podle Smlouvy.

Nájemce se zavazuje:

 • v případě škodní události, uhradit Pronajímateli škodu, která přesáhne limity plnění povinného ručení sjednaného s pojišťovnou
 • v případě škodní události, uhradit Pronajímateli škodu v plné výši v případě, kdy pojišťovna ze zákonných důvodů odmítla plnit svoji povinnost uhradit škodu
 • v případě škodní události, uhradit ušlý zisk Pronajímatele z nerealizovatelných nájmů Předmětu nájmu z důvodu jeho poškození, za které odpovídá Nájemce, a to po dobu nezbytně nutnou k odstranění takového poškození Předmětu nájmu. V případě pochybností se má za to, že takto ušlý zisk Pronajímatele činí 50% (slovy: padesát procent) z ceny denního nájmu za Předmět nájmu a to za každý den neschopnosti Předmětu nájmu být k účelu nájmu způsobilý.

 

 1. Postup v případě škodní události

V případě dopravní nehody, odcizení nebo poškození Předmětu nájmu, nebo jeho části (bez ohledu na to, zda k tomu došlo z důsledku zavinění či jednání Nájemce), je Nájemce vždy povinen přivolat Policii ČR za účelem vyšetření události.

V případě jakékoli škodní události je Nájemce povinen řádně vyplnit řádný formulář k hlášení nehody a poškození Předmětu nájmu. Dále je Nájemce povinen zajistit soupis všech účastníků dopravní nehody, jakož i svědků, včetně osobních/identifikačních údajů zúčastněných a dále je povinen zajistit popis vozidel účastníků nehody a zaznamenat jejich identifikační údaje.

Je-li Předmět nájmu v důsledku dopravní nehody nepojízdný, je Nájemce povinen zabezpečit Předmět nájmu proti dalšímu poškození a odcizení.

Nájemce je povinen oznámit Pronajímateli neprodleně, nejdéle však do 30 minut, každou škodní událost na Předmětu nájmu (odcizení nebo poškození Předmětu nájmu), jakož i uvést přesné místo, na kterém se Předmět nájmu nachází/nacházel.

Nájemce je dále povinen oznámit a zdokumentovat Pronajímateli veškeré následky nehody, zejména spočívající v poranění nebo usmrcení osob a poškození majetku třetích osob. Nájemce je povinen zajistit, aby Pronajímateli byly předány veškeré doklady a klíče patřící k Předmětu nájmu, a dále je povinen zajistit neprodlené předání Pronajímateli řádně vyplněného formuláře k hlášení nehody a poškození Předmětu nájmu. Nájemce je povinen poskytovat Policii ČR, Pronajímateli a jeho pojišťovně součinnost při vyšetřování nehody, v rámci likvidace škodní události, popř. v rámci soudního či správního řízení.

Dojde-li k odcizení nebo poškození Předmětu nájmu, nemá Nájemce právo na vrácení zaplaceného nájemného ani jeho části.

      6. Souhlas se zpracováním osobních údajů

Podmínky ochrany osobních údajů

I. Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Roman Poláček, IČ: 72366044 se sídlem Cihlářská 12, 678 01 Blansko (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou
  Roman Poláček, Cihlářská 12, 678 01 Blansko
 3. email: info@gtcar.cz, telefon: 739 564 870
 4. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

  II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů
 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky či rezervace .
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
  – plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
  – oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
  – Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 2. Účelem zpracování osobních údajů je
  – vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
  – zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
  – Ze strany správce nedochází  k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

 

IV. Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
  – po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu).
  – po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 15 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
  – podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
  – zajišťující služby provozování e-shopu  a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu a webu.
  – zajišťující marketingové služby.
 2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.

 

VI. Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
  – právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  – právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
  – právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
  – právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
  – právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
  – právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
 2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

    7. Společná a závěrečná ustanovení

Vznikem nároku Pronajímatele na jakoukoliv smluvní pokutu podle Smlouvy nebo Obchodních podmínek ani zaplacením takové smluvní pokuty Nájemcem není dotčeno právo Pronajímatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že ustanovení těchto Obchodních podmínek, která jsou odchylná od ustanovení Občanského zákoníku, jsou takto ujednána vědomě odchylně a zároveň prohlašují, že dle jejich dobré víry a svědomí, tato ustanovení nejsou v rozporu s dobrými mravy, neporušují veřejný pořádek nebo právo týkající se postavení osob, včetně práva na ochranu osobnosti a jsou ujednána poctivě. Smluvní strany tímto dále prohlašují, že žádná z nich se ve vztazích řídícími se těmito Obchodními podmínkami necítí být slabší stranou.

Pronajímatel ve smyslu ustanovení § 14 zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, informuje Nájemce – spotřebitele o možnosti řešit spory, vyplývající ze smluv uzavřených s prodávajícím, prostřednictvím subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz), se sídlem Štěpánská 567/15, Praha 2, PSČ 120 00.

Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 15.2.2020.

ARBOLET